Free Kundli Software 1.0.5.1

Licencji: Wolna ‎Rozmiar pliku: 23.85 MB
‎Ocena użytkowników: 3.4/5 - ‎11600 ‎Głosów

Professional Free Kundli Software w języku hindi z Astro-Vision zapewnia teraz również funkcję Dopasowywania Darmowe horoskop. Idealny dla astrologów i studentów astrologii. Zawiera zarówno obliczenia, jak i prognozy. To darmowe oprogramowanie Kundli w języku hindi zapewnia również wybór formatów wykresów, takich jak North Indian, South Indian itp. Oznacza to, że możesz generować darmowe raporty horoskop zgodnie z indywidualnym wymaganiem. Zawiera dużą bazę danych miast z całego świata. Można również dodać dodatkowe miasta, dzięki czemu lista miast jest w pełni konfigurowalna. Różne ustawienia ayanamsa są zawarte w tym Wolnym Kundli Oprogramowania w języku hindi, takich jak Chitra Paksha ayanamsa lub Lahiri ayanamsa, Raman ayanamsa, Krishnamurthy ayanamsa i Thirukanitham ayanamsa. Zawiera prognozy Panchang i szczegółowe prognozy Bhava oparte na wpływie planet na twoją postać i życie. Prognozy w tym wolnym oprogramowaniu Kundli w języku hindi obejmują analizę pierwszego domu, dla prognoz dotyczących osobowości, struktury fizycznej, statusu. Podano również krótką prognozę opartą na wpływie obecnych Dasa i Apahara. Oblicza również gwiazdę urodzeniową, a także dostarcza całą listę powiązanych cech gwiazdy. Wszystkie wykresy, obliczenia i analizy zawarte w tym wolnym oprogramowaniu Kundli w języku hindi są oparte na Astrologii Wedyjskiej. Dasa, jak również dasa równowagi po urodzeniu jest również wraz z wykresem rasi. Zawiera również wykres bhava. Sudarshana wykres czakry jest również przedstawiony. Podano krótkie podsumowanie okresów Vimshottari Dasa. Szczegóły okresów Dasa i Bhukti (Apahara) są podane ze szczegółami arambha i anthya dla każdego Bhukti (Apahara) w każdym okresie Dasa. Zawiera również krótką wzmiankę o wpływie jogi może mieć. Kombinacje, które doprowadziły do jogi są również podane dla łatwego odniesienia. Pobierz to darmowe oprogramowanie Kundli w języku hindi już teraz!

historia wersji

  • Wersja 1.0.5.1 opublikowany na 2013-08-27
    1. Wprowadzono darmowe dopasowanie kundli do sprawdzania zgodności małżeńskiej.
  • Wersja 1.0.1.0 opublikowany na 2011-05-31
    Kilka poprawek i aktualizacji

Szczegóły programu

Eula

Umowa licencyjna użytkownika końcowego – Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania 2013 Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Oprogramowanie LifeSign Mini Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. a Użytkownikiem. Prosimy o ich przeczytanie. Mają one zastosowanie do oprogramowania towarzyszącego niniejszym postanowieniu licencyjnym. Warunki mają również zastosowanie do każdego Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Aktualizacje Suplementy usług internetowych, oraz usługi wsparcia Dla tego oprogramowania, chyba że inne warunki towarzyszą tych elementów. Jeśli tak, obowiązują te warunki. Korzystając z oprogramowania, akceptujesz niniejsze warunki. Jeśli ich nie akceptujesz, nie używaj oprogramowania. Jak opisano poniżej, korzystanie z oprogramowania działa również jako zgoda na przesyłanie niektórych informacji komputerowych podczas rejestracji oraz na usługi i aktualizacje internetowe. Korzystanie lub instalacja tej kopii Astro-Vision LifeSign Mini oznacza akceptację niniejszej licencji i utratę prawa do zwrotu oprogramowania w celu uzyskania rekompensaty. Obowiązkowa rejestracja. Rejestracja kojarzy korzystanie z oprogramowania z określonym urządzeniem. Podczas rejestracji oprogramowanie wyśle informacje o oprogramowaniu i urządzeniu do Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd.. Informacje te obejmują wersję, wersję licencji, język i identyfikator produktu oprogramowania oraz informacje pochodzące z konfiguracji sprzętu. Korzystając z oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie tych informacji. Oprogramowanie można zarejestrować za pomocą Internetu; mogą obowiązywać opłaty za korzystanie z usług internetowych. Aktualizacja. Oprogramowanie będzie od czasu do czasu aktualizować lub wymagać pobrania najnowszych funkcji oprogramowania, jak również powiadomienia o najnowszych ofertach produktów i reklamach osób trzecich. Podczas tego procesu oprogramowanie wyśle informacje o oprogramowaniu do Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd.. Informacje te obejmują wersję oprogramowania, klucz produktu, język, identyfikator produktu i inne informacje o oprogramowaniu Astro-Vision. Korzystając z oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie tych informacji. Zakres licencji. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje użytkownikowi pewne prawa do korzystania z oprogramowania. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. zastrzega sobie wszystkie inne prawa. O ile obowiązujące prawo nie daje użytkownikowi większych praw pomimo tego ograniczenia, użytkownik może korzystać z oprogramowania wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. W ten sposób należy przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania, które pozwalają na korzystanie z niego tylko w określony sposób. Nie wolno: obejść wszelkie ograniczenia techniczne oprogramowania; inżynierii wstecznej, dekompilować lub dezasemble oprogramowania; korzystać z oprogramowania w sposób sprzeczny z prawem; wypożyczać, dzierżawić, sprzedawać lub wypożyczać oprogramowanie Nie do odsprzedaży oprogramowania. Użytkownik nie może sprzedawać tego oprogramowania. Obliczenia astrologiczne astro-vision są oparte na równaniach naukowych, a nie na żadnym konkretnym opublikowanym almanachu. W związku z tym porównania między obliczeniami dokonanym przez Astro-Vision a obliczeniami opublikowanymi w almanachachach są absolutnie nieuzasadnione. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Nie rozpakuje żadnych sporów dotyczących różnic wynikających z takich porównań. Wersje oprogramowania i tekst predykcyjny w raportach podlegają ciągłym modyfikacjom, w tym dodaniu nowych rozdziałów. Jest to konieczne ze względu na charakter treści i stale zmieniających się wyników badań. Istnieją niewielkie różnice w systemach i praktykach, a następnie różnych regionach Indii i Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. uwzględniła niektóre z tych różnic w regionalnych wersjach językowych. W rezultacie raporty generowane w różnych językach mogą nie być dokładnymi tłumaczeniami. Ponadto wszystkie wersje językowe nie są aktualizowane jednocześnie. Podczas gdy Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. zapewnia, że oprogramowanie jest przygotowane skrupulatnie i z najwyższą starannością, Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. nie wyklucza możliwości wystąpienia nieoczekiwanych błędów. To oprogramowanie oraz wszystkie towarzyszące im pliki, dane i materiały są rozpowszechniane "jak jest&i bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Użytkownik musi przyjąć na siebie całe ryzyko korzystania z tego programu. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi istotną część umowy. Żadna rada lub informacje, ustne lub pisemne, uzyskane od Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. lub gdzie indziej nie stworzą żadnej gwarancji lub warunku niewymienionego wyraźnie w niniejszej umowie. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. nie oświadcza ani nie gwarantuje, że: (i) oprogramowanie lub jakakolwiek aplikacja osób trzecich spełni Twoje wymagania lub będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy zostaną poprawione; (ii) działanie oprogramowania lub treści osób trzecich będzie nieprzerwane; lub (iii) dokładność, aktualność, kompletność lub adekwatność oprogramowania, treści osób trzecich i wszelkich danych z nich dostępnych. Informacje dostarczone za pośrednictwem oprogramowania mogą być opóźnione, niedokładne lub zawierać błędy lub pominięcia, a Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. może zmienić lub przerwać jakikolwiek aspekt lub funkcję oprogramowania lub korzystanie z wszystkich lub jakichkolwiek funkcji lub technologii w oprogramowaniu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedynym prawem lub rozwiązaniem w odniesieniu do jakichkolwiek problemów lub niezadowolenia z oprogramowania jest odinstalowanie i zaprzestanie korzystania z oprogramowania. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, które mogą być podejmowane przez kogokolwiek na podstawie raportów generowanych za pomocą oprogramowania. W żadnym wypadku Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. ani żadna powiązana firma lub osoba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub szkody (w tym między innymi za utratę zysków, pośrednią, wtórną lub przypadkową utratę, szkodę lub szkodę) wynikającą z dostarczania lub użytkowania oprogramowania i towarzyszącego mu sprzętu. Ponadto, w żadnym wypadku Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. upoważnia do korzystania z Astro-Vision LifeSign Mini w aplikacjach lub systemach, w których nie wykonanie Astro-Vision LifeSign Mini może spowodować obrażenia fizyczne, szkody materialne lub utratę życia. Każde takie użycie przez Użytkownika odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, a użytkownik zgadza się na nieszkodliwe zniewolenie Astro-Vision od wszelkich roszczeń lub strat związanych z takim nieautoryzowanym użyciem. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. lub jakąkolwiek powiązaną formę lub osobę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, odpowiedzialności, kosztów lub wydatków (w tym, ale nie ograniczając się do uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających lub poniesionych w wyniku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, w zakresie, w jakim takie roszczenia odnoszą się do lub są oparte na naruszeniu niniejszej Umowy lub korzystaniu przez Użytkownika z oprogramowania lub aplikacji osoby trzeciej. Twoja licencja na korzystanie z oprogramowania na mocy niniejszej umowy będzie obowiązywać do momentu jego rozwiązania przez jedną ze stron. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie, zaprzestając korzystania z całości lub dowolnego oprogramowania oraz niszcząc wszystkie kopie oprogramowania będące w jego posiadaniu i kontroli. Niniejsza umowa i licencja udzielona użytkownikowi na mocy niniejszej umowy wygasają automatycznie w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z terminów niniejszej umowy. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. zastrzega sobie prawo, według naszego uznania, do aktualizacji lub zmiany niniejszej umowy. Użytkownik nie może scedować swoich praw wynikających z niniejszej umowy na żadną ze stron bez zgody Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Jeśli którykolwiek zna mocy niniejszej umowy jakiejkolwiek stronie bez zgody Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za odstąpione od niniejszej umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsza umowa jest kompletnym oświadczeniem o umowie między stronami w tej sprawie i łączy i zastępuje wszelkie inne lub wcześniejsze porozumienia, zamówienia zakupu, umowy i uzgodnienia. Niniejsza umowa podlega prawu Indii. Wyłączna jurysdykcja i właściwość miejscowa we wszystkich sprawach związanych z niniejszą umową podlegają sądom kochi w Indiach, a Użytkownik wyraża zgodę na taką jurysdykcję i właściwość miejscową. Astro-Vision Futuretech Pvt. Sp. z o.o. Drzwi nr 31/2165-A3, I piętro, Biała Wieża, Droga Kuthappadi, Thammanam PO - 682032, Kochi, Kerala, Indie. Numer telefonu: +91 484 3390000, 2343925 E-mail: [email protected] Sieć Web : www.indianastrologysoftware.com Prawa autorskie 2013 przez Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.